Główne menu programu

Z Wiki IMO
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Dzięki głównemu menu programu, użytkownik ma możliwość zarządzania danymi, jak również dostosowywania programu do własnych potrzeb za pośrednictwem opcji, jakie umieszczone zostały w poszczególnych zakładkach.


Kalendarz

Program IMO posiada wbudowaną funkcję kalendarza, do którego użytkownik może wprowadzać najistotniejsze informacje i zdarzenia dotyczące ofert i zapytań. Kalendarz ma za zadanie wspomagać organizację pracy każdego agenta korzystającego z IMO dzięki licznym funkcjom w jakie został wyposażony.


Podstawowy widok kalendarza przedstawiono na Rysunku 2.

Aby otworzyć okienko kalendarza należy wybrać z menu IMO zakładkę Kalendarz (Rysunek 1 )
Rysunek 1. Otwieranie kalendarza
lub skorzystać ze skrótu klawiaturowego ALT+K. Okno kalendarza podzielone zostało na dwie części. W pierwszej części oznaczonej na rysunku cyfrą 1 widoczny jest podgląd kalendarza miesięcznego z podziałem na kolejne dni miesiąca, natomiast cyfrą 2 oznaczone zostało okienko terminarza, gdzie podzielony na kolejne godziny został aktualny dzień. (Rysunek 2.).
Rysunek 2. Podział okna kalendarza

Agent korzystający z kalendarza może widok dzienny przełączyć na widok tygodniowy lub miesięczny korzystając z funkcji w prawym górnym rogu okienka (Rysunek 3,4)

Kk.png

Rysunek 3. Widok tygodniowy
Rysunek 4. Widok miesięczny

Domyślnym widokiem kalendarza jest podział godzinowy aktualnego dnia z wyszczególnieniem godzin pracy agencji (8-18). Wybierając w lewym dolnym rogu okienka opcję 'Pokaż cały dzień' udostępnione zostaną pozostałe godziny aktualnej doby. Pokaz.png

W widoku tygodniowym nadal widoczny jest podział na godziny danego dnia oraz informacja o zasięgu czasowym danego tygodnia. Odpowiednimi kolorami wyszczególnione zostały soboty oraz niedziele.

W górnym pasku z informacją o aktualnie wybranym dniu lub tygodniu, w zależności od widoku, dostępne są przyciski nawigacyjne pozwalające na zmianę widoku kalendarza na kolejny lub poprzedni dzień (tydzień lub miesiąc). Możliwy jest zawsze powrót do dnia obecnego poprzez wciśnięcie na napis 'Dzisiaj'.

Aby dodawać, modyfikować lub usuwać własne zdarzenia w kalendarzu nie są wymagane żadne uprawnienia. Domyślnie każdy agent może organizować kalendarz tylko dla siebie, natomiast dostępne są również uprawnienia, które rozszerzają możliwości kalendarza:

 • Kalendarz – Dodawanie wpisów dla innych,
 • Kalendarz – Modyfikacja wpisów innych,
 • Kalendarz – Podgląd kalendarzy innych,
 • Kalendarz – Usuwanie wpisów innych.


Dodanie nowego zdarzenia w oknie kalendarza polega na wybraniu odpowiedniej daty oraz kliknięciu dwukrotnie lewym przyciskiem myszy w określonym polu oznaczonym godziną. Pojawi się nowe okienko w którym można będzie wpisać tytuł zdarzenia i zaakceptować zamiany lub wybrać przycisk 'Więcej' (Rysunek 5 )
Rysunek 5. Dodawanie wpisu do kalendarza
, aby ujrzeć okienko ze szczegółami nowego zdarzenia (Rysunek 6 ).
Rysunek 6. Dodawanie wpisu do kalendarza - szczegóły

W okienku szczegółów zdarzenia agent może wpisać tytuł zdarzenia, krótki opis, zakres czasowy trwania danego zdarzenia, zaznaczyć czy zdarzenie jest całodniowe lub/i cykliczne oraz podpiąć pod nowe zdarzenie oferty lub zapytania z nim związane. Jedną z funkcjonalności, wspomagającą pracę agenta jest funkcja „przypomnienie”. Po zaznaczeniu pola wyboru uzyskujemy dostęp do okna, w którym określamy datę i czas przypomnienia. Komunikat o danym zdarzeniu zostanie wysłany na adresy e-mail agentów biorących w nim udział z tolerancją +/- 15 minut od godziny wskazanej w przypomnieniu.

Rozwijane listy z ofertami lub zapytaniami działają na podobnej zasadzie, jak w szczegółach ofert i zapytań – dostępnych jest pierwszych kilku początkowych klientów, jeśli jednak na liście brakuje danego klienta można z klawiatury wpisać jego imię, nazwisko lub numer id, wówczas program automatycznie dopasuje dostępne wpisy w bazie. Zapisanie wypełnionego zdarzenia poprzez przycisk 'Dodaj' spowoduje zamknięcie okienka szczegółów zdarzenia oraz powrót do kalendarza, na którym zaznaczone zostaną odpowiednio dodane wpisy (Rysunek 7 ).
Rysunek 7. Okienko kalendarza z dodanym zdarzeniem Agenta
Odpowiednimi kolorami zaznaczone zostały zdarzenia aktualnego Agenta, zdarzenia filii, o ile taka istnieje w bazie, oraz zdarzenia dotyczące wszystkich. Oczywiście, aby móc zobaczyć konkretne zdarzenia konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień opisanych na początku rozdziału. Ciekawą funkcją kalendarza jest okienko z podstawowymi informacjami na temat danego zdarzenia, które dostępne będzie po chwilowym przytrzymaniu kursora myszki nad wybranym zdarzeniem. Jeśli dodamy do naszego kalendarza więcej zdarzeń, wszystkie zostaną również pokazane(kolor żółty) w miesięcznym widoku kalendarza w lewym górnym rogu okienka. Użytkownik programu ma do dyspozycji również funkcję „lista zdarzeń” (Rysunek 8 ).
Rysunek 8. Przycisk lista zdarzeń
Po jej wybraniu domyślnie uzyskujemy dostęp do wykazu wszystkich zdarzeń (Rysunek 9 )
Rysunek 9. Lista zdarzeń
, jakie będą miały miejsce w ciągu najbliższego tygodnia. Możemy sprecyzować warunki wyboru zdarzeń określając czas jakiego mają dotyczyć używając pól „Od dnia”, „Do dnia” poprzez wybór ikony kalendarza. Jeżeli posiadamy odpowiednie uprawnienia administracyjne możemy również dokonać podglądu kalendarzy innych agentów lub innych filii agencji. Klikając na numery zapytań lub ofert dołączonych do zdarzenia przeniesiemy się do widoku szczegółowego danej oferty/zapytania. Przeglądane zdarzenia można wydrukować używając przycisku ‘Drukuj’. Zdarzenia można dodawać do kalendarza również z poziomu szczegółów ofert lub zapytań. Do tego celu służą odpowiednie zakładki w szczegółach ofert/zapytań o nazwie 'Kalendarz'. Poniżej widoczne są zakładki odpowiednio w szczegółach oferty i zapytania (Rysunek 10 , Rysunek 11 )
Rysunek 10. Dodawanie wpisów do kalendarza z poziomu oferty
Rysunek 11. Dodawanie wpisów do kalendarza z poziomu zapytania
.


Wybranie przycisku 'Dodaj do kalendarza' spowoduje otworzenie nowego okienka z kalendarzem ustawionym automatycznie w trybie dodawania nowego zdarzenia (z pełnymi szczegółami zdarzenia). Zasięg czasowy domyślnie obejmować będzie godzinę zegarową zaczynając od pierwszej połowy godziny czasu aktualnego. Oznacza to, ze jeśli aktualny czas to godzina 10:20, to zasięg nowego zdarzenia obejmie godziny 10:30 – 11:30, jeśli aktualna godzina, to 11:47, wówczas zdarzenie określone zostanie domyślnie na 12:00 – 13:00. Oczywiście w szczegółach zdarzenia będzie można określić inny zasięg czasowy. Automatycznie również zostanie podpięta do zdarzenia oferta, z poziomu której otwarty został kalendarz.

Analogiczny sposób dodawania nowego zdarzenia do kalendarza wygląda w przypadku szczegółów zapytań. Domyślny agent, dla którego dodawane będzie nowe zdarzenie to agent aktualnie zalogowany, jednak w przypadku posiadania odpowiednich uprawnień można będzie określić nowe zdarzenie dla innego agenta dostępnego w Agencji. Do nowego zdarzenia automatycznie również podpięte zostanie zapytanie.

Dodane do kalendarza zdarzenia można oczywiście modyfikować w miarę potrzeb. Modyfikacja konkretnego zdarzenia w kalendarzu polega na dwukrotnym kliknięciu na nim lewym przyciskiem myszy. O ile możliwe będzie modyfikowanie wybranego zdarzenia (posiadać będziemy odpowiednie uprawnienia), wówczas po dwukrotnym kliknięciu otworzy nam się okienko szczegółów zdarzenia identyczne do tego, w którym dodawaliśmy nowe zdarzenie. Po wprowadzeniu żądanych zmian zapisujemy zdarzenie wciskając przycisk 'Aktualizuj' i powracamy do głównego okna kalendarza (Rysunek 12 ).
Rysunek 12. Aktualizacja zdarzenia
Z poziomu okienka kalendarza, w ogólnym widoku podglądu zdarzeń możemy zmienić zakres czasowy trwania zdarzenia odpowiednio rozciągając dolną krawędź wybranego zdarzenia (Rysunek 13 ).
Rysunek 13. Zmiana czasu trwania zdarzenia

Istnieje również możliwość przesunięcia zapisanego wcześniej zdarzenia pod względem czasowym w danym widoku. Należy w tym celu 'uchwycić' zdarzenie, czyli wcisnąć lewy przycisk myszy umieszczając wcześniej kursor nad zdarzeniem i określić nowe ramy czasowe przeciągając je odpowiednio.

Modyfikacja własnych zdarzeń nie wymaga w programie żadnych uprawnień, natomiast jeśli będziemy posiadali możliwość podglądu zdarzeń określonych dla innych agentów, a grupa, do której należymy nie będzie posiadała uprawnienia na modyfikację zdarzeń w kalendarzach innych agentów, wówczas po dwukliku na takim zdarzeniu ujrzymy komunikat o braku uprawnień do zmian we wpisach w kalendarzu. Posiadając uprawnienie na modyfikowanie zdarzeń innych agentów program IMO pozwala nam modyfikować je w sposób wcześniej już opisany.

W kalendarzu programowym możliwe jest również usuwanie zdarzeń, które zostały dodane. Każdy agent nie posiadający odpowiednich uprawnień może dowolnie modyfikować kalendarz, w tym również usuwać zdarzenia dotyczące tylko jego osoby. Możliwe jest nadanie odpowiednich uprawnień, o których była mowa w poprzednich rozdziałach, osoba która je posiada może również oglądać kalendarze innych agentów oraz usuwać zdarzenia w nich umieszczone.

Dodatkowo kalendarz IMO jest zintegrowany z kalendarzem Google. Synchronizacja jest możliwa tylko w relacji IMO -> Google, więc dodawanie zdarzeń możliwe jest wyłącznie z poziomu IMO. W celu włączenia synchronizacji, należy kliknąć przycisk "Konfiguracja" umieszczony w nagłówku okna kalendarza w IMO. Po włączeniu synchronizacji można wybrać kalendarz, do którego mają być synchronizowane zdarzenia z IMO oraz określić datę pierwszego zdarzenia do synchronizacji. W przypadku wydarzeń w kalendarzu IMO, które nie zostały jeszcze zsynchronizowane, synchronizacja odbywa się przy aktualizacji danego zdarzenia. Synchronizacja obejmuje następujące opcje: dodawanie, usuwanie, aktualizacja, cykliczność, całodniowe zdarzenia oraz przypomnienia.

powrót do menu

Repozytorium dokumentów

W głównym menu programu IMO dostępne jest repozytorium dokumentów. Jest to miejsce, gdzie Agenci z odpowiednimi uprawnieniami mogą pobierać, dodawać, modyfikować lub usuwać dokumenty przydatne w codziennej pracy Agenta. Na rysunku obok widoczne jest okienko jakie zobaczy Agent posiadający pełny dostęp do repozytorium dokumentów (Rysunek 14).
Rysunek 14. Repozytorium dokumentów

Uprawnienia jakie decydują o wyglądzie i funkcjach dostępnych w okienku repozytorium dokumentów to:

 • Repozytorium dokumentów – Dodawanie dokumentów,
 • Repozytorium dokumentów – Dostęp,
 • Repozytorium dokumentów – Modyfikacja dokumentów,
 • Repozytorium dokumentów – Usuwanie dokumentów,

Brak, któregokolwiek uprawnienia spowoduje ograniczenie funkcjonalności, z których można korzystać w repozytorium.

Po wybraniu przycisku ‘Dodaj’ w lewym górnym narożniku otworzy się nowe okienko, w którym Agent dodający nowy dokument będzie mógł określić jego nazwę, dodać opis, zdefiniować słowa kluczowe dla dokumentu oraz wybrać z lokalnego dysku komputera plik z dokumentem (Rysunek 15) .
Rysunek 15. Dodawanie dokumentów do repozytorium

Analogicznie wygląda okienko edycji dokumentów, nie posiada jednak możliwości wyboru dokumentu z lokalnego dysku komputera.

powrót do menu

Formularz wprowadzania ofert

W programie znajdują się wzory formularzy wprowadzania ofert. Dokumenty te mają postać plików PDF, które można pobrać i wydrukować. Gotowe wzory umożliwiają przekazywanie danych o nieruchomościach na sprzedaż i wynajem. Poprawnie wypełniony dokument zawiera dane o ofercie, które agent może wprowadzić do bazy w programie IMO. Ułożenie treści formularzy umożliwia szybkie wprowadzenie jego treści do okna wprowadzania nowej oferty. Na samym początku znajdują się dodatkowe opcje odnoszące się do oferty w IMO, lokalizacja, a na końcu opis.

powrót do menu

Ustawienia kolumn

Rysunek 16. Ustawienie kolumn widocznych na liscie

Każda osoba po zalogowaniu może sprecyzować wygląd kolumn dla poszczególnych działów, które mają się pojawiać na listach. Użytkownicy programu mogą też dostosowywać do własnych potrzeb kolejność kolumn oraz ich szerokość. Aby wybrać kolumny, z których chcemy korzystać należy zatrzymać kursor myszki nad menu IMO, wtedy automatycznie zostanie ono rozwinięte, a następnie lewym klawiszem myszki wybrać opcję ‘Ustawienia kolumn’.Po wybraniu tej opcji pojawi się okienko (Rysunek 16), w którym możemy zaznaczyć interesujące nas kolumny, a następnie, aby zachować zmiany, wcisnąć przycisk ‘Zapisz’.

powrót do menu

Przypisywanie ofert do zapytań

Rysunek 17. Powiązanie ofert i zapytań
W Programie IMO istnieje możliwość łatwego przypisania ofert do klientów poszukujących nieruchomości w celu określenia na przykład historii kontaktów. Wystarczy zaznaczyć ofertę lub oferty ( tzw. ptaszkiem z lewej strony tabelki – pierwsza kolumna w głównym oknie programu lub z poziomu szczegółów oferty poprzez pole ‘Zaznacz’) oraz zapytanie/klienta poszukującego nieruchomości, którego dotyczyć będzie operacja. Następnie należy wybrać z głównego menu 'Edycja' pierwszą pozycję tj. 'Powiązanie ofert i zapytań'. Funkcja powiązania ofert i zapytań po wcześniejszym zaznaczeniu dostępna jest z poziomu głównego menu Edycja, ale można również w tym celu wykorzystać menu kontekstowe dostępne po kliknięciu na jedną z list prawym przyciskiem myszy lub poprzez skrót klawiaturowy ALT+P. Oczywiście z poziomu szczegółów ofert lub zapytań również można korzystać z funkcji powiązania.
Rysunek 18. Zakładka Historia

Wybór funkcji powiązań z poziomu głównego okna programu IMO spowoduje pokazanie okienka powiązania, które umożliwia dopisanie szczegółów takich jak: kategoria (charakter), rodzaj czynności, rezultat, kto wykonał daną czynność, kiedy to zrobił lub kiedy ma to zrobić. Jest również miejsce na notatkę(Rysunek 17). W przypadku szczegółów oferty lub zapytania wszystkie wymienione wcześniej pola dostępne są na zakładce Historia.

Aby dokończyć operację powiązania wybranych ofert i zapytań wystarczy wcisnąć przycisk 'Powiąż'. Poprawne wykonanie czynności poskutkuje dodaniem odpowiednich wpisów w zakładce Historia (Rysunek 18).

powrót do menu

Skróty klawiaturowe

W programie zostały ustawione również skróty klawiaturowe, które pozwalają uzyskać dostęp do istotnych dla użytkowników funkcji, są to:

 • Alt + F → szybki filtr ofert/zapytań,
 • Alt + P → powiązanie ofert/zapytań,
 • Alt + K → dostęp do kalendarza w programie IMO.

powrót do menu

Wyszukiwanie klientów

W menu 'Edycja' w głównym menu programu dostępna jest również zakładka 'Lista klientów' (Rysunek 19). Uprawnienie jakie powinno być nadane grupie, aby agent należący do danej grupy mógł taką zakładkę widzieć to 'Odczyt klientów'.
Rysunek 19. Lista klientów

Okienko 'Lista klientów' pozwala na szybkie wyszukiwanie danego klienta wg danych personalnych wszystkich klientów zapisanych przy ofertach i zapytaniach w programie IMO. W tym miejscu należy zaznaczyć, że klientem w tym znaczeniu jest osoba, która zgłosiła ofertę (jest właścicielem oferty – zakładka 'Właściciel' w szczegółach oferty) lub zapytanie (jest poszukującym w zapytaniu – zakładka 'Poszukujący' w szczegółach zapytania).

Rysunek 20. Lista klientów: Oferty/Zapytania danego klienta

W górnej części okienka dostępne są podstawowe pola, wg których można przeszukiwać listę zapisanych klientów . Po wypełnieniu interesujących nas pól wciskamy przycisk 'Filtruj', aby uzyskać pożądany rezultat. Jeśli wypełnimy przykładowo pola 'Imię' oraz fragment numeru telefonu w polu 'Telefon' program przefiltruje wszystkich zapisanych klientów i na liście wyświetli tylko te osoby, które mają np. na imię Adam oraz w ich numerze telefonu występuje wpisany przez nas wzorzec. Warto tu zaznaczyć, że filtrowanie według pola 'Telefon' uwzględnia wartości wpisane w pola 'Telefon', 'Telefon komórkowy' oraz 'Telefon praca' zarówno w szczegółach ofert, jak i zapytań. Pola 'Imię', 'Nazwisko', 'E-mail' oraz daty są dopasowywane z dokładnością do znaku.

Aby wyłączyć filtrowanie i zobaczyć pełną listę wszystkich klientów należy na liście kliknąć prawym przyciskiem myszy. Wówczas pokaże się menu kontekstowe i można będzie wybrać pozycję 'Wyłącz filtrowanie'. Po prawej stronie w górnym narożniku znajduje się również przycisk 'Czyść', który usuwa wszelkie wpisy z dostępnych pól, aby można było rozpocząć filtrowanie od początku oraz resetuje wynik wcześniejszego filtrowania pokazując na liście klientów wszystkie zapisane w bazie osoby.

Po dwukrotnym kliknięciu w danego klienta powinno otworzyć się okno z wszystkimi ofertami/zapytaniami, których dany klient jest właścicielem (Rysunek 20). Po kliknięciu w numer oferty/zapytania otworzy się nam okno z szczegółami danej oferty/zapytania.


powrót do menu

Funkcja importu ofert

Rysunek 21. Import ofert z portali

Program IMO wyposażony jest w funkcję importu ofert z portali internetowych. W głównym menu programu dostępna jest zakładka Import (Rysunek 21). Jej widok i zawartość zależna jest od uprawnień jakie zostały nadane użytkownikowi. Więcej informacji na temat importu ofert z portali www znajduje się w rozdziale Import-Import ofert.

powrót do menu

Wyszukiwarka ksiąg wieczystych oraz Geoportal

Rysunek 22. Wyszukiwarka ksiąg wieczystych oraz Geoprtal

Projekt GEOPORTAL.GOV.PL udostępnienia:

1. opracowania i dane geoprzestrzenne, w tym dane o charakterze katastralnym (zawierające informacje dotyczące geometrii działek ewidencyjnych);

2. opracowania ortofotomap lotniczych i satelitarnych.oraz dodatkowo:

 - mapy sozologiczne wykonane w skali 1:50 000;
 - mapy hydrograficzne wykonane w skali 1:50 000;
 - mapy topograficzne rastrowe w skali 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000;
 - dane o przebiegu granic jednostek podziału terytorialnego państwa;
 - dane z państwowego rejestru nazw geograficznych.


Natomiast wyszukiwarka ksiąg wieczystych odsyła nas do portalu: http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html, który umożliwia nam odszukanie księgi wieczystej, której numer posiadamy.


powrót do menu