Ustawienia programu

Z Wiki IMO
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Okienko ustawień programu

Rysunek 1. Ustawienia IMO

W menu ‘Ustawienia’ (Rysunek 1 ) mamy możliwość zmiany i konfiguracji podstawowych parametrów programu IMO. Okienko ustawień zostało podzielone na cztery główne zakładki. Są to:

 • Ogólne
 • Internet
 • Wydruki
 • Duplikaty
 • Domyślna lokalizacja
 • Domyślny prowadzący

powrót do menu

Zakładka 'Ogólne'

Rysunek 2. Ustawienia IMO - Ogólne
Rysunek 2a. Ustawienia IMO - Ogólne - Znak wodny

Na zakładce ‘Ogólne’ (Rysunek 2) Administrator programu lub Agent z odpowiednimi uprawnieniami może m. in.:

 • Ustawić format cen na listach oraz wysokość prowizji dla kalkulatora opłat;
 • Wprowadzić wymuszanie zmiany hasła przez użytkowników co 30 dni
 • Ustawić możliwość podawania ceny za 1m2 bez przeliczania ceny całkowitej (domyślnie ustawione jest, że zmiana ceny 1m2 powoduje ponowne przeliczenie ceny całkowitej, i na odwrót).
 • Zaznaczyć opcję "Widoczność danych właściciela na liście ofert" która skutkuje wyświetlaniem w podglądzie oferty pod listą, informacji z pól w zakładce "Właściciel": Telefon, Tel. kom., Imię, Nazwisko,
 • Włączyć widoczność numerów telefonów klientów dla kategorii zapytań.
 • Dodać logo dla znaku wodnego, który będzie automatycznie dodawany do zdjęć przy ofertach oraz określić jego położenie względem zdjęcia, a także przełączyć jego transparentność względem tła (Rysunek 2a)

Uwaga: znak wodny jest dodawany do zdjęć, które będą dopiero dodane do ofert – samo ustawienie znaku wodnego nie powoduje dodanie go do zdjęć istniejących już przy ofertach;

 • Wybrać działy, dla których pokazywane będą numery domu/lokalu w widoku głównym (w widoku szczegółowym oferty);
 • Udostępnić dla wybranych kategorii opcję procentowych widełek dostępną przy filtrowaniu;
 • Wskazać agenta, który domyślnie przechowuje klucze od konkretnego typu nieruchomości

powrót do menu

Zakładka 'Internet'

Rysunek 3. Ustawienia IMO - Internet

Zakładka ‘Internet’ (Rysunek 3 ) posiada takie opcje, jak:

 • Automatyczne zaznaczanie nowych ofert do Internetu – jest to funkcja, która zaznacza eksport na wszystkie portale zdefiniowane w programie, ich ilość oraz podstawowe dane można zobaczyć w zakładce ‘Eksporty’ w szczegółach oferty oraz w menu ‘Ustawienia Eksportów’ dostępne z menu ‘Administracja’;
 • Zaznaczenie „Eksport ofert tylko z umową” - powoduje, że nie będzie można eksportować oferty dopóki nie zostanie zaznaczona opcja „Umowa” w szczegółach oferty;
 • Wysyłanie raportu o dokonanych eksportach na adres e-mail;
 • Wybranie działów, dla których automatycznie przepisywane będzie pole ‘Ulica Internet’ z pola ‘Ulica’;
 • Określić dodatkowy tekst, jaki będzie dołączany do opisu w momencie eksportu oferty;
 • Wyłączyć informację o fakcie, że oferta została wysłana z programu IMO


powrót do menu

Zakładka 'Wydruki'

Rysunek 4. Ustawienia IMO - Wydruki

Kolejna zakładką w okienku ‘Ustawień’ są ‘Wydruki’ (Rysunek 4 ), w której Agent może:

 • ustawić logo dla generowanych poprzez program wydruków;
 • ustalić stały tekst automatycznie dodawany do opisu każdej oferty.

Jeśli w programie wprowadzonych jest więcej agencji i mają zaznaczone opcje osobnych ustawień znaku wodnego oraz wydruków wówczas opisywane wyżej ustawienia nie mają zastosowania dla ofert i wydruków agencji z osobnymi ustawieniami.

Dodatkowo w zakładce tej figuruje pole "Wyłącz wysyłanie kopii oferty do wiadomości agenta", którego zaznaczenie powoduje, że opcja "Wyślij kopię do mnie" widoczne w oknie przygotowania do wysyłki oferty mailem jest niezaznaczona.

powrót do menu

Zakładka 'Duplikaty'

Rysunek 5. Ustawienia IMO - Duplikaty
Rysunek 6. Dodawanie oferty - wykrywanie duplikatów

W okienku ‘Ustawienia’ umieszczona została również zakładka ‘Duplikaty’. Na zakładce ‘Duplikaty’ (Rysunek 5 ) Administrator programu może uruchomić mechanizm, który będzie wymuszał podanie wybranych danych podczas wprowadzania nowych ofert lub zapytań do bazy, w celu sprawdzenia, czy podobna oferta lub zapytanie nie zostało dodane wcześniej np. przez innego pracownika Agencji. Mechanizm duplikatów można uruchomić dla wybranych działów określając dodatkowo, jakie pola powinny być uwzględniane podczas przeszukiwania istniejących w bazie ofert lub zapytań pod kątem możliwego duplikatu. Oczywiście po dokonaniu wszelkich zmian ważną rzeczą jest zapisanie na koniec całej konfiguracji.

Rysunek 7. Dodawanie oferty - widok możliwych duplikatów
Na Rysunku 6 pokazane zostało przykładowe okienko jakie pokaże się Agentowi podczas dodawania nowej oferty, jeśli dla wybranego działu uaktywniony został mechanizm sprawdzania duplikatów. Po wypełnieniu poszczególnych pól i wybraniu przycisku ‘Dodaj’ program przejrzy wszystkie oferty istniejące w bazie i jeśli nie znajdzie podobnych otworzy okienko szczegółów oferty.

Jeśli program IMO natrafi na oferty będące prawdopodobnymi duplikatami wprowadzanej oferty pojawi się okienko widoczne na Rysunku 7

Po przejrzeniu listy znalezionych duplikatów (każdą ofertę możemy otworzyć w nowym okienku) i upewnieniu się, że nasza oferta jest podobna, lecz nie jest duplikatem, możemy dodać ją do bazy wciskając przycisk ‘Wprowadź (możliwy DUPLIKAT)’. powrót do menu

Zakładka 'Domyślna lokalizacja'

Rysunek 8. Ustawienia IMO - Domyślna lokalizacja

W oknie „Domyslna lokalizacja” (Rysunek 8) określamy dla każdego działu osobno (np. domy sprzedaż, mieszkania wynajem itd.) domyślną lokalizację, która pojawi się we wszystkich świeżo zapisywanych ofertach. Zatwierdzamy ustawienie klikając na "Zapisz lokalizację".

powrót do menu

Zakładka 'Domyślny prowadzący'

Rysunek 9. Widok okna "Domyślny prowadzący
Ustawienie pola ‘Domyślny prowadzący’ sprawi, że podczas dodawania nowej oferty (lub zapytania) do bazy program automatycznie będzie wypełniał pole ‘Agent prowadzący’ (Rysunek 9). Ustawienie to może być różne dla każdej z kategorii dostępnej w IMO. Standardowym ustawieniem jest opcja "Agent wprowadzający" we wszystkich kategoriach - wówczas przy dodawaniu oferty jej automatycznym prowadzącym zostanie agent, który ją rzeczywiście wprowadza. W zależności od potrzeb można ustawić dowolnego agenta (nawet w sytuacji, gdy dany agent nie ma uprawnienia "Dodawanie ofert").

powrót do menu